Zbigniew Ekiert

Kancelaria Notarialna

Dzierżawa

Dzierżawa polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, natomiast nie przenosi własności. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki. Istotą dzierżawy jest to, że wydzierżawiający na oznaczony czas oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, w zamian za co, dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz. Dzierżawić można zarówno rzeczy, jak i prawa. Odpłatność z tytułu umowy dzierżawy może ulec ograniczeniu do samego uiszczania należnych podatków i ponoszenia innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntu.

Gdy wydzierżawiającym jest właściciel, umowa dzierżawy, podobnie jak umowa najmu, może być ujawniona przez wpis w dziale III księgi wieczystej.

Informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego dzierżawy:

  • dane osobowe wydzierżawiającego i dzierżawcy: ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu), PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania;
  • informacje na temat okresu trwania dzierżawy oraz kwoty rat czynszu;
  • numer księgi wieczystej nieruchomości.